June 9, 2022

Fond za modernizaciju ulaže 2,4 milijarde eura za ubrzavanje zelene tranzicije u sedam zemalja korisnica

Prilagodba

pametna regija